torpedo Wie duikt met wie?


Je kent het allicht wel... die discussie die je veel tegenkomt... namelijk "wie mag met wie duiken"... en je krijgt diverse antwoorden naargelang de organisatie en de persoon... We gaan hier proberen, zonder garantie op 100% volledigheid, een summier overzicht te bieden van wat de officiële 'spelregels' (of veiligheidsvoorschriften) zijn voor een aantal organisaties

BELANGRIJKE OPMERKING: heel het verhaal van de 'spelregels' van diverse organisaties m.b.t. wie-met-wie is ondergeschikt aan de veiligheid van een duikploeg! De bedoeling moet altijd zijn om veilige duikploegen samen te stellen en v.b. ingeval van een wat minder ervaren duiker moet dit ruimschoots gecompenseerd worden door een veel ruimere ervaring en kennis/kunde van de mededuiker.
Ervaring is echter heel moeilijk 'absoluut' te meten, en hangt bijlange niet alleen af van sterren en strepen maar v.b. ook heel erg van de duikstek en duikomstandigheden en de mate waarin de duiker(s) hiermee vertrouwd zijn, enz.
Sterren en strepen geven uiteindelijk maar een beperkte indicatie van de ervaring/duikkunde van een duiker en dan eigenlijk nog alleen maar bij "vers" gebrevetteerden maar het is naast inzage in het logboekje en v.b. kijken naar hoe iemand zich klaarmaakt een van de weinige houvasten/referenties die men heeft. Uiteraard spreekt het voor zich dat des te langer het geleden is dat iemand een bepaald brevet heeft gehaald, des te minder je dat brevet als indicatie voor de kennis/kunde/ervaring van die duiker kan hanteren, en het verschil kan zowel in de ene als in de andere richting zijn!
En wat uiteindelijk ook heel belangrijk is is het aspect verzekering. Een goeie verzekering zal je echt niet helpen om 'beter' en 'veiliger' te gaan duiken maar je kan nooit 100% uitsluiten dat er iets foutloopt en op dat moment is een goeie verzekering heel belangrijk, en het is tevens heel belangrijk de 'kleine lettertjes' van de verzekering te kennen en v.b. goed te weten in hoeverre die vasthoudt aan de 'spelregels' van een bepaalde organisatie enz... maar uiteraard is de 'beste' verzekering nog steeds eentje die je nooit nodig hebt...

CMAS Internationaal

Op de CMAS-website vinden we in hun "CMAS Standards & Requirements Diver and Instructor" (versie 9/2002) volgende info:
 • Een 1*D is een duiker die in principe op een veilige en correcte manier in open water kan duiken en verdere duikervaring opdoen vergezeld van een ervaren duiker (minstens een 2*D!).
 • Een 2*D is een meer ervaren duiker die klaar is om te duiken met andere ervaren duikers met minstens dezelfde graad of hoger. Uitzonderlijk mag een 2*D duiken met een 1*D in "sheltered shallow water".
 • Een 3*D is een volledig opgeleide, ervaren en verantwoordelijke duiker die competent genoeg is om andere gebrevetteerde duikers met gelijk welke graad te begeleiden tijdens open water duiken.

NELOS

De NELOS-duikers zijn volwaardige CMAS-duikers. Hun brevetten zijn 100% en in 1:1-relatie erkend door de CMAS en de NELOS-duikers hebben dan ook de originele internationaal geldende en erkende CMAS-pasjes. Op de keerzijde van deze CMAS-duikpasjes staan de specifieke NELOS-gegevens zoals het NELOS-nummer van de duiker en de codering van de aangesloten NELOS-club. Tevens staat op die keerzijde vermeld dat de duiker tot de aangegeven "expiration date" in orde is met medische attesten en verzekering. Deze "expiration date" heeft uiteraard geen uitstaans met het CMAS-pasje zelf dat verwijst naar het CMAS-brevet en waarvoor uiteraard geen "vervaldatum" van toepassing is!
Wat de "wie duikt met wie"-vraag betreft heeft de NELOS geopteerd om, o.a. gezien de lokale omstandigheden in onze wateren, strenger te zijn dan de gewone internationaal geldende CMAS standaarden, en dit is beschreven in de NELOS-veiligheidsvoorschriften die terug te vinden zijn op de NELOS-website:
 • Je moet als NELOS-duiker duiken met minstens EEN andere, én verzekerde, mededuiker. Deze mededuiker moet een door de BEFOS/NELOS erkend duikbrevet hebben. Cfr. de polis zijn volgende duikbrevetten erkend: CMAS, PADI en VVW, alsook alle door de CMAS geconventioneerde brevetten. Wat gelijkwaardigheid van brevetten betreft hanteert NELOS dit inschalingsraster.
 • Een 1*D mag NOOIT duiken met een andere 1*D of zelfs 2*D. En pas vanaf zijn 16de duik mag een 1*D duiken met een 3*D. Een 1*D is tevens diepte-beperkt tot -20m. De eerste 2 doopduiken zijn verplicht met een instructeur, de volgende duiken tot aan de brevettering met minstens een AI, nadien t.e.m. de 15de duik met minstens een 4*D.
 • Een 2*D mag met een andere 2*D duiken in 'helder en niet stromend water', en is dan dieptebeperkt tot -20m. In andere omstandigheden mag een 2*D met een andere 2*D duiken indien een instructeur ter plekke de situatie (i.c. duikervaring/kunde van beide duikers alsook de lokale omstandigheden) correct heeft ingeschat en de toelating verleent. Een 2*D is dieptebeperkt tot -30m.
 • Een 3*D mag met iedereen hoger dan, of gelijk aan, 2*D duiken. Hij mag met een 1*D duiken vanaf de 16de duik van deze 1*D. In een duikploeg geleid door een 3*D mag evenwel maar max. 1 1*D zitten!
 • Een 4*D mag met alle gebrevetteerde duikers duiken.
 • Een AI mag met iedereen duiken vanaf de 3de duik.

Opmerking:
 • Sinds juni 2008 heeft de BEFOS (NELOS en LIFRAS) na een grondige audit door de EUF ook de CEN/ISO-certificatie behaald voor de gewone technische brevetten en de instructeurstitels.
 • Bij de CMAS is de 4*D eerder een soort "ere-brevet" dat zonder specifiek examen of proeven kan worden toegekend aan "meer dan normaal" ervaren of competente 3*D'ers.
  Bij de NELOS is 4*D aanzien als een volwaardig technisch brevet als noodzakelijke tussenstap naar de het instructeurs-niveau, en daar horen de nodige proeven en examens bij! Vanaf 2010 zal het 4*D-brevet op zich niet meer als nieuw brevet toegekend worden en zal dit meteen het AI-brevet worden, en de 'oude' 4*D's die zich niet hebben bijgeschoold tot AI zullen in de praktijk gelijk worden geschakeld met 3*D's wat toegelaten ploegindelingen betreft.
  Per 2018 heeft de NELOS het 4*D-brevet als hoogste technisch brevet opnieuw ingevoerd.
 • In tegenstelling tot heel wat andere organisaties zijn de NELOS-leden via deze organisatie als tussenpersoon -verplicht & automatisch- bij ARENA verzekerd voor een aantal duikongevallen. In de inleiding van de verzekeringspolis staat expliciet vermeld dat al wie zich niet houdt aan de voorschriften van het NELOS-veiligheidsreglement zich daarmee automatisch uitsluit van de dekking door de polis!!! Vandaar het grote belang voor NELOS'ers om te weten in welke omstandigheden ze zeker NIET verzekerd zijn via ARENA en v.b. ook welke 'vreemde' brevetten van mededuikers als 'evenwaardige' brevetten worden erkend door NELOS/ARENA... (v.b. zie NELOS-inschalingsraster)
 • Dieptereglementering nu en vroeger

VVW

Op de VVW-website vinden we volgende rechten/plichten overeenkomstig de brevetten:
 • Een 1*D mag slechts duiken onderbegeleiding van een ervaren duiker, i.c. minstens een 3*D, en deze duiken moeten altijd binnen de veiligheidscurve gebeuren. Initieel is de 1*D dieptebeperkt tot -15m en mag na extra duiken en kwalificatie-oefeningen o.l.v. een instructeur dan duiken tot -20m.
 • Een 2*D mag enkel binnen de veiligheidscurve duiken. Na extra duiken en kwalificatie-oefeningen mag hij tot -30m diepte gaan. Hij mag desgevallend met een andere 2*D duiken, maar beperkt tot -15m diepte en een ploeg van enkel 2*D's mag maar uit max. 2 duikers bestaan. De 2*D mag met een 3*D duiken tot max. -30m.
 • Een 3*D mag met 1*D en een 2*D duiken, binnen de veiligheidscurve, en dieptebeperkt volgens de deelnemer(s). Een 3*D mag duiken met een groep van max. 3 duikers, waarvan hoogstens 1 1*D. Een 3*D mag dieper dan -40m duiken na het behalen van de dieptekwalificatie 40+. van 3*D's

PADI

Een PADI opleiding beperkt zich tot sportduiken met perslucht of Eanx tot een diepte niet groter dan -40m, en binnen de "nultijd" (i.c. duiken zonder decompressiestops). Nooddecompressietechnieken worden aangeleerd in de Open Water Diver cursus maar worden afgeraden. Dergelijke duiken worden door PADI beschouwd als zijnde duiken die buiten de reikwijdte van de opleiding vallen. Belangstellenden hiervoor worden doorverwezen naar andere organisaties die deze opleidingen wel aanbieden.
De aanbevolen maximumdiepte voor recreatieduiken is -30m.

Verder worden alleen duiktechnieken aangeleerd waarbij rechtstreekse opstijging naar de oppervlakte mogelijk is. Grotduiken en wrakpenetratie waarbij dit niet mogelijk is worden niet aangeleerd en wordt ook afgeraden zonder specifieke opleiding (niet verkrijgbaar binnen het PADI systeem). Bij de specialty "Cavern Diving" is de penetratie beperkt tot de daglichtzone en mag de afstand tot het wateroppervlak niet meer dan 40m bedragen, dwz. de totale af te leggen afstand, horizontaal+verticaal mag niet groter zijn dan 40m.

Iedereen duikt met iedereen, mits volgende beperkingen:

 • Junior Open Water duikers jonger dan 12 jaar zijn in diepte beperkt tot -12m en mogen alleen duiken met ouders, wettige voogd of met een PADI Divemaster of hoger.
 • Junior Duikers ouder dan 12 jaar en jonger dan 15 jaar zijn dieptebeperkt tot -18m voor Junior Open Water Diver en tot -21m voor Junior Advanced Open Water Diver en Junior Rescue Diver.
 • Scuba Divers mogen alleen maar duiken onder begeleiding van een PADI Divemaster of hoger en zijn dieptebeperkt tot -12m.
 • Een Open Water mag met gelijk welke gebrevetteerde duiker duiken, tot een max. diepte van -18m (60ft).
 • Een Advanced Open Water mag met gelijk welke gebrevetteerde duiker duiken. Zijn aanbevolen dieptegrens is -30m (100ft).

Bijzondere aanbevelingen voor het duiken :

 • Ervaring is belangrijker dan de hoogte van het brevet, in het bijzonder bij duiken in een voor de duiker onbekende omgeving. Er wordt aangeraden alleen te duiken na grondige informatie ingewonnen te hebben over plaatselijke omstandigheden, of beter nog mits begeleiding van een plaatselijke duiker met voldoende ervaring.
 • Duiken gebeurt volgens het buddysysteem. Bij duiken in grotere groepen, primeert het buddysysteem op het groepssysteem. Buddyparen zijn zelf verantwoordelijk voor het plannen van hun duik, dwz. zij dienen voor de duik de tekens, noodprocedures, duiktijd en dergelijke af te spreken.
 • De moeilijkheidsgraad van een duik wordt bepaald door de ervaring en het brevet van het minst ervaren lid van een buddyteam.
Met dank aan Frank Daman voor de PADI-info

Overstappen tussen PADI en CMAS

Via een internationale overeenkomst, afgesloten tussen CMAS en Padi op 30 januari 1998 in Anaheim, is het mogelijk om van CMAS over te stappen naar Padi en vice versa zonder verlies van voordien reeds behaalde brevetten en ervaring.
Volgende regels zijn daar afgesproken voor wie van Padi naar CMAS wil overstappen:
 • Een Open Water met minstens 5 gelogde duiken, of een Advanced Open Water, wordt evenwaardig geacht aan een CMAS 1*D en mag zich bijgevolg inschrijven voor, en deelnemen aan, de lessen, proeven en examens voor CMAS 2*D.
 • Een Rescue Diver met minstens 25 gelogde duiken wordt evenwaardig geacht aan een CMAS 2*D en mag zich dus inschrijven voor, en deelnemen aan, proeven en examens voor CMAS 3*D.
Volgende regels gelden voor de overstap van CMAS naar Padi:
 • Een 1*D mag zich direct aanbieden voor de cursus Advanced Open Water,
 • Een 1*D met minstens 9 gelogde duiken waaronder minstens 1 nachtduik, 1 navigatie-duik en 1 duik dieper dan -18m mag zich direct aanbieden voor de cursus Rescue Diver,
 • Een 2*D mag direct beginnen met de cursus Dive Master

Overstap van 'elders' naar NELOS

Recent (dec.2006) heeft de NELOS het aantrekkelijker gemaakt voor houders van een niet-NELOS-brevet om over te stappen naar het NELOS-CMAS/brevettensysteem. V.b. specifiek voor PADI'ers hebben ze deze overstap duidelijk veel aanlokkelijker gemaakt dan wat reeds voorzien was in de internationale overeenkomst tussen PADI en CMAS!
Keerzijde van de medaille is echter de bijkomende verplichting voor leden van NELOS-clubs met een niet-NELOS-brevet zich binnen de 3 maanden verplicht in te schalen willen ze in orde blijven met de ARENA-verzekering!).
Zie het recente inschalingsraster voor meer info:
 • AI = Administratieve Inschaling (geen bijkomende testen, proeven, duiken, gewoon betalen...),
 • SI = Standaard Inschaling (met bijkomende bewijzen/duiken, toetsen en testen, van "gelijkwaardig kunnen"),
 • SE = Standaard Examen (gewoon alle proeven en examens afleggen zoals een gewone NELOS-kandidaat).

DAN-verzekeringen en dieptebeperking

Even nog een kleine toelichting ivm DAN-verzekeringen en dieptebeperkingen.
DAN hanteert in zijn polis géén specifieke dieptebeperkingen in functie van opleidingstype/niveau, noch beperkingen ivm specifieke gebruikte ademluchtmengsels, enz.
Qua burgerlijke aansprakelijkheid voor v.b. de instructeurs wordt er wel een bovengrens gezet aan de partieeldrukken voor stikstof en zuurstof (resp. max. 5.6bar ppN2 en max. 2bar ppO2) en dat bepaalt dan in de praktijk de maximum diepte voor een bepaald ademluchtmengsel. Voorbeeld: de max.ppN2 komt overeen met een max. diepte van -60m bij gewone perslucht, en de max.ppO2 komt overeen met een max. diepte van -10m bij pure O2.


Varia: in Frankrijk is alles ivm duiken via een zeer strikte officiële wetgeving geregeld !


© 2011, Luc Dupas Last update: Feb 16 15:07