torpedo

Torpedo logo

Duikschool Torpedo: Leden-only


BELANGRIJK: alle info op deze page en onderliggende pages is TORPEDO-only info en is louter en ALLEEN bestemd voor gebruik ten behoeve van de noodzakelijke goede werking van de club en de interne organisatie en interne en onderlinge communicatie, en waar van toepassing in de communicatie met de sportfederatie (NELOS)!
Gezien de wet van 8/12/92, gewijzigd 11/12/98, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de toekomstige Europese GDPR-regelgeving, moet deze informatie intern binnen de club blijven en mag noch enige informatie zelf op deze leden-only pages, noch het paswoord of enige andere modaliteit die toegang verleent, worden doorgegeven aan derden!
Je lidmaatschap van de club omvat je expliciete toestemming voor het gebruik van je gegevens voor de werking van de club, alsook de verplichting tot het zelf naleven en respecteren van bovenvermelde regels en beperkingen.

Indien je voor gebruik van jouw gegevens binnen onze club bepaalde info (v.b. je foto) absoluut niet intern wil laten gebruiken, gelieve dit dan te melden aan Luc Dupas.

Last update: Feb 4 00:58